Cserkészet

Táborkereszt

A TÁBORKERESZT küldetése a Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészeihez szól, továbbá megszólítja minden hazai és külhoni Magyar Cserkészszövetség katolikus cserkészét. Pprogramjait a felkért katolikus csapatok, ill. cserkészek közreműködésével és velük együttműködve hajtja végre. A Táborkereszt jogállását tekintve a Magyar Cserkészszövetségen belül működő, jogi személyiség nélküli katolikus krisztushívők országos magántársulása. A Táborkereszt nevében szereplő katolikus jelzőt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia engedélyezte.

A TÁBORKERESZT célja az MCSSZ Alapszabályában rögzített valláserkölcsű jellemnevelés elősegítése a katolikus vallás tudatos gyakorlásával, kiemelten a személyes istenhit elmélyítésével és a jótettekre való készség fejlesztésével. A TÁBORKERESZT a Szentszék által jóváhagyott Katolikus Cserkészek Chartájának megfelelően Szent Péter mindenkori utódjával és a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciával a legszorosabban együttműködik. Szorgalmazza Jézus anyja, Mária őszinte tiszteletét. Célját Sík Sándor, Teleki Pál és Kaszap István szellemében kívánja megvalósítani, ökumenikus nyitottsággal a testvéregyházak felé.

A TÁBORKERESZT szervezeti felépítése: Országos Belső Kör és Cserkészkerületi Belső Körök, a cserkészcsapatok szintjén a Táborkereszt Összekötők hálózata, továbbá a Táborkereszt Egyházi Konvent. Az Országos Belső Kör szolgálata élén a pap elnök és az ügyvezető elnök áll, kiket az illetékes egyházi szerv előzetes egyeztetésével választanak a Konvent szavazattal rendelkező tagjai. A megválasztottak kérik fel az Országos Belső Kör és a Cserkészkerületi Belső Körök szolgálattevőit.

A TÁBORKERESZT Egyházi Konvent szavazati joggal rendelkező tagjai a cserkészcsapatok katolikus fenntartótestületeinek (plébániák, egyházi iskolák stb.) elnökei. A Konvent ülésén tanácskozási jelleggel részt vesznek a hazai és a határon túl élő katolikus cserkészpapok, kispapok, szerzetes testvérek és nővérek, valamint a testvéregyházak meghívott képviselői, továbbá a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma tagszövetségeinek meghívott felsőszintű vezetői.

A Táborkereszt összefog minden magyar, cserkészfogadalmat tett katolikus lelkipásztort, férfi és női szerzetest, kispapot, és közreműködik a papi és szerzetesi hivatásgondozásban. Működteti a Táborkereszt Sík Sándor Cserkészlelkipásztori Virtuális Cserkészcsapatot.

A TÁBORKERESZT Összekötők Hálózata évente egyszer vagy kétszer megrendezi a Kárpát-medencei Táborkereszt Összekötők Találkozót (16 év felettiek részére), vagy helyette kerületenként (esetleg néhány kerület közösen) a Táborkereszt Lélekújuló Találkozót korosztályonként (11-14 évesek és 15 évestől házasságig).

A TÁBORKERESZT teljes jogú tagja a Cserkészek Világszövetségén (WOSM) belül működő Katolikus Cserkészek Világszervezetének (KCSV, angolul ICCS – International Conference of Catholic Scouting). Továbbá kapcsolatot tart a Leánycserkész Világszövetség (WAGGGS World Association of Girls Guides and Girl Scouts) keretén belül működő Katolikus Leánycserkészek Világszervezetével (KLCSV, angolul ICCG – International Conference of Catholic Guiding).

A TÁBORKERESZT céljának megvalósítása érdekében, az Országos és Kerületi Belső Körök szolgálattevői, az igények figyelembevételével programokat dolgoznak ki, amelyeken a csapatok, ill. a cserkészek önként vesznek részt, együttműködve a felkért cserkészlelkipásztorokkal és a Táborkereszt Összekötőkkel. Ilyenek lehetnek: lélekújuló programok, zarándoklatok, cserkész jellemnevelő fórumok (világnézeti, hitéleti és valláserkölcsi), karitász, és más szociális munkák, valamint a hazai és a világegyház által szervezett ifjúsági rendezvények, konferenciák, továbbképzések.

A TÁBORKERESZT kiemelt feladatának tartja a cserkész vezetőképzés hivatásfelkészítő részét, és abban a szoros együttműködést az országos és kerületi vezetőképzőkkel. (Témák: a hit és a hitélet elmélyítése, a Biblia, krisztusi értékrend, cserkészpedagógia, önnevelés, családi életre nevelés, pszichológia, valamint az Isten, haza és embertársak szolgálatára tett fogadalom és tiszti fogadalom életre váltása.)

A TÁBORKERESZT MÉDIUMOK. A TÁBORKERESZT időszakosan megjelenő folyóirata a Táborkereszt katolikus cserkészvezetők lapja, amely eszmei és gyakorlati útmutatásokkal segíti a jellemnevelő cserkészet megvalósítását. A lap, az önkéntes támogatások adta lehetőség szerint térítésmentesen eljut a Kárpát-medence minden katolikus cserkészvezetőjéhez, a fenntartó testületi plébánosokhoz, a magyar egyházi általános iskolák igazgatóihoz, továbbá – lehetőség szerint – az Európában működő vagy tanuló magyar cserkészlelkipásztorokhoz, minden európai, Kárpát-medencén kívüli magyar plébániára, sőt több példányban a tengerentúli magyar cserkészekhez is.

A Táborkereszt honlap (www.cserkesz.hu/taborkereszt) folyamatosan nyújt tájékoztatást a Táborkeresztről és annak időszerű kérdéseiről.

A Táborkereszt működteti a cserkészlelkipásztorok levelezési listáját.

A Magyar Cserkészszövetség létszáma 2008-ban közel 300 cserkészcsapatban működő, mintegy 8 000 cserkész, akiknek hozzávetőlegesen 85%-a katolikus.