Mente Misszió

Rólunk

Dr. Beer Miklós Püspök atya 2007-ben létrehozza az „egyházmegyei ifjúsági lelkész” hivatalát és megbízza vele Dr. Farkas László atyát. Gyakorlatilag ez óta létezik a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség. A Lelkészség 2015 nyarától önálló székhelyt kap a Vác-Hétkápolnánál. Itt működik az Ifjúsági Iroda is.

Az egyházmegyei ifjúsági lelkész megbízatása:

  • az egyházmegye területéhez tartozó 12-30 éves korú fiataloknak lelkipásztori gondozása, a plébánosok munkáját segítve, kiegészítve, és a plébániák közti communiót szolgálva
  • az egyházmegye területén működő ifjúságpasztorációs törekvések összefogása
  • regionális szinten: egy-egy régióhoz tartozó plébániák fiataljaiból olyan ifjúsági, munkatársi közösségek létrehozása – és a meglévők lelkipásztori gondozása -, melyek az adott régió fiataljai számára időközi találkozókat, esetleg nyári táborokat szerveznek
  • országos szinten: az egyházmegye képviselése

Ennek a lelkészi megbízatásnak, a régiók önkénteseinek és Farkas László atya elszántságának köszönhetően válik egyházmegyei kiterjedésűvé az ifjúsági munka Egyházmegyénkben. A Váci Egyházmegyét ekkor ifjúságpasztorációs térségekre (vagyis régiókra) osztják. 2009-ben pedig Mária műveként már az egész egyházmegye területét lefedően, 7 régióban működnek az Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösségek. Az Ifjúsági Lelkészséghez tartozó önkéntesek évente 4-4 regionális találkozót és 1-1 nyári tábort szerveznek térségük fiataljai számára. Az egyes régiókhoz tartozó fiatalok közösségei a környék folyóiról és a Szűzanyáról kapják nevüket például: Galga menti Nagyboldogasszony Közösség, Zagyva menti Nagyboldogasszony Közösség. Innen a „mente” elnevezés.

1987-ben, Tápió mentén fiatalok öntevékenységéből alakul egy közösség, mely a kezdetekkor lelki vezetőjének kéri fel Dr. Szegedi László atyát, aki időközben ifjúsági referensi megbízást is kap. Referensi megbízásából fakadóan, születik meg segítségével Mária műveként helyi fiatalok, papok öntevékenységéből 1992-ben a Tisza menti Nagyboldogasszony Közösség, 1993-ban a Galga menti, 1996-ban az Ipoly menti, 1998-ban a Dél-Duna menti, 2002-ben az Észak-Duna menti Nagyboldogasszony Közösség. Az évek során a kifáradás jelei mutatkoznak, így 2007-ben Farkas László atya már csak 4 működő régiós közösséget vesz át. 2016-tól 6 Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösség, vagyis „mente” működik.

A hetedik térségben pedig újraértelmezési folyamat kezdődik: a Tápiómenti Nagyboldogasszony Közösség ugyanis történetének egy időszakában, Szegedi atya ifjúsági referensi megbízatásának idejétől ifjúsági régióként is értelmezte szerepét. 2007-től pedig formálisan az ifjúsági lelkészhez, Farkas László atyához tartozott. De mivel az ő lelkészi megbízatása nemcsak lelki vezetői jogosultsággal járt, mint elődjéé, ezért 2016 novemberében a közösség vezetői arra mozdulnak el, hogy a kezdeti struktúrájukhoz, a „Tápió” indulásához visszatérve nem ifjúsági régióként, hanem a Lelkészségtől független közösségként határozzák meg önmagukat, mely nem ifjúsági lelkészi, és nem papi vezetéssel, hanem civil vezetőkkel kíván működni. Lelki vezetőjük ekkor újra Szegedi atya lesz. Így ebben a térségben 2016. novemberétől egy időre nem működik Ifjúsági Lelkészséghez tartozó regionális ifjúsági közösség.

2007-ben egy gyökeres, örömteli változás történik azzal, hogy Püspök atya a korábbi referensi megbízás helyett egy sokkal szélesebb körű, egész egyházmegyére kiterjedő lelkészi megbízatást ad Farkas László atyának, mellyel feladatává teszi, már nem csupán a működő régiók vezetését, hanem rábízza az egész egyházmegye területén élő 12-től 30 éves korú fiatalokat is, hogy számukra regionális közösségeket hozzon létre, továbbá segítse és ösztönözze a plébániák ifjúsági közösségszervezői tevékenységét.

A Szűz Anya műveként már a Lelkészség első 10 éve során több mint 60 új közösség születik meg és több ezer fiatal talál otthont az Egyházban a Lelkészség önkénteseinek és munkatársainak köszönhetően. Nem beszélve a megtérésekről… Egy kisebb pünkösdi csoda tanúi lehetünk.

De hogyan kezdődött?

Farkas László atya 2007 és 2009 között végiglátogatja az egyházmegye minden plébánosát, majd az atyák és a helyi fiatalok, katekéták segítségével egy év alatt a Szentlélek Isten sürgetésére újraindítja az időközben megszűnt Galgamenti Nagyboldogasszony Közösséget és a Dél-Duna mentén leállt rendszeres találkozókat. Mindkét régióban segítségükkel elindítja a rendszeres nyári táborokat, 2008-tól. 2009-ben pedig közreműködésével létrejön a hetedik régió, a Zagyvamenti Nagyboldogasszony Közösség és ezzel az egyházmegye teljes területére kiterjed a regionális ifjúsági munka. Néhány év alatt a Szentlélek kegyelméből abban a további két régióban (Tisza, Ipoly), ahol többségében már csak gyermekek jártak ifjúsági találkozókra végre dominánssá válik az ifjúsági korosztály, míg a többi régióban eleve csak a 13 év felettiek vehetnek részt.

 Az Ifjúsági Lelkészség fogalma, célja

Fogalma: Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség = a lelkészség régiói, továbbá az ifjúsági lelkész küldetésében és feladatában osztozó, és azokat szolgáló önkéntesek, fizetett munkatársak, tevékenységek és javak együttvéve.

Célja:

A Váci Egyházmegye minden településén legyen ifjúsági közösség, amely

– Törekszik krisztusivá válni

– Saját két lábán áll,

– Felelősséget vállalnak a közösségek nemcsak egymásért, hanem az Egyházban és a társadalomban is

– Kapcsolódnak egymáshoz.

Ennek érdekében fontos: a más lelkiségekkel, mozgalmakkal, rendekkel, pasztorációs területekkel való összefogás is.

Minden tevékenységünk közvetlenül vagy közvetve a fenti cél elérésére irányul.

Az Ifjúsági Lelkészség története

2007 és 2009 között Dr. Farkas László atya végiglátogatja az egyházmegyét és egy ifjúságpasztorációs térképet készít.

A következőket állapítja meg:

– a Váci Egyházmegyéhez 290 település tartozik

– a települések kb. 70%-án nincs 14-29 éves korú fiatalok számára szervezett rendszeres katolikus ifjúsági közösségi alkalom

– Egy papra átlagosan 2-3 település ellátása hárul.

Ezen a térképen láthatóvá válik, hogy még a kisebb falvakban is lehetséges ifjúsági közösségeket megtartani, ha van rá megfelelő ember (pap, katekéta, egyéb segítő), aki foglalkozik velük.

Ebben a két évben az ifjúsági lelkész helyi önkéntesek bevonásával két régióban (ahol ez még nem volt hagyomány) elindítja a rendszeres nyári táborok sorozatát, és az akkor még hetedik régiót, a Zagyvamenti Nagyboldogasszony Közösséget.

A plébánialátogatások során fiatalok és ifjúsággal foglalkozó munkatársak kontaktjaiból, továbbá a régiós találkozókon résztvettek és az önkéntesek névsoraiból az ifjúsági lelkész egy adatbázist (VERA) kezd el építeni.

A rendszeres hírlevelek és a megnövekedett szervezési feladatok eredménye:

Dr. Beer Miklós Püspök Atya 2008 szeptemberében egy félállású (2011. aug. 1. óta főállású) irodavezető státuszt hoz létre az ifjúsági lelkész, Dr. Farkas László atya munkájának megsegítésére.

2009-ben megszületik az Ifjúsági Lelkészség hivatalos honlapja, a mente.hu.

Önkéntesek lelkesedéséből 2010. januárjában elindul egy Imaest a tiszta szerelemért.

2011 márciusában az ifjúsági lelkész egyházmegyei ifjúságpasztorációs szakmai napot hív össze, amire meglepően nagy az érdeklődés. Ennek két konkrét nagy eredménye: az Emberhalász-Misszió és a Kovászoló (Egyházmegyei közösségszervező- és vezetőképző).

Az Emberhalász-Misszió eredeti célja, hogy ifjúsági közösségszevezésre specializálódó fiatal munkatársakat tudjunk küldeni azokba a térségekbe, ahol jelenleg nincsenek ifjúsági közösségek, vagy ahol elkél egy kis segítség.

Erre a célra 2011 októberétől az egyházmegyei ifjúsági lelkész kérésére újabb 5 (3 főállású, 2 félállású), majd 2012. év elejétől még egy (fő állású) fizetett munkatársat ad mellé Püspök Atya, akiket emberhalászoknak nevezünk. Közben az eredeti cél annyiban módosul, hogy a konkrét közösségszervezést az Emberhalász-terepes munkatársak végzik, az Ifjúsági Iroda egyéb munkatársai (vagyis az Emberhalász-hátteresek) pedig közvetett módon szolgálják ezt a célt.

A terepen szolgáló emberhalászok által azóta több tucat közösség születik.

A Kovászolóban 2012. január -2013. november között 44 és 2015. január -2016. november között 42 fiatal végez, akik közül sokan közösséget kezdenek vezetni.

2012 óta évente több iskolában tartunk önkénteseinkkel és munkatársainkkal, olykor egyéb partnereinkkel (pl. szaléziak) lelki napokat. Ezt nevezzük sulimissziónak.

2011 óta több ifjúsággal foglalkozó lelkiségi mozgalommal és szerzetesrenddel szoros együttműködéseket alakítunk ki az ifjúságpasztoráció több területén. A teljesség igénye nélkül például 2014-től szaléziakkal több plébánián indítunk közösen oratóriumokat, a karizmatikusok többször tartanak bérmálkozóinknak apostolképző lelkigyakorlatokat, a szentjánosbogár közösség a játékaikkal gazdagítják közösségvezetőinket.

 2012 óta indul egy azóta olykor lankadni/elhalni tűnő kezdeményezés az öko-mente: ö=önfenntartás, k=közösségben, o=osztozva, ahol fiatalok nem csak az öko-gazdálkodás módjaival és a környezettudatos életvitel lehetőségeivel ismerkednek és azt népszerűsítik, hanem együtt gondolkodnak hasonló lelkiségű fiatalok életközösség szerű önfenntartó közösségi jövőjének lehetőségeiről.

2012 őszétől elindul a MIKSZ (Mentés Imaest Kéthetente Szerdán) a Budapesten és Budapest közelében tanulók számára.

2012 decemberében Dr. Beer Miklós Püspök atya önálló alapítványt alapít az egyházmegye fiataljai számára VIFI Alapítvány (Váci Egyházmegye Ifjúságáért a Fiatalokkal) néven. A kuratórium elnökévé az ifjúsági lelkészt, Farkas László atyát nevezi ki. Ezzel a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség egy önálló jogi személyiséget is kap. Hamarosan számos pályázatot is elnyerünk, többek között régióink önkénteseivel.

2012 februárjában elindítjuk a MenteMédia-Missziót 40 önkéntes részvételével egy képzési hétvégén.

2012 őszén 69 fogadóhellyel és több mint 60 együttműködő iskolával a VIFI Alapítvány közreműködésével megszervezzük, hogy az érettségihez teljesítendő 50 óra iskolai közösségi szolgálatot diákjainknak lehetőségük legyen saját plébániájukon vagy régiójukban teljesíteni.

Kiemelkedő pályázati projektre nyílik lehetőségünk 2015. januártól három évre a Renovabis keretében, melyet főleg a MenteMédia, a forrásszervezés, ill. a régiók és az irodai munkatársak csapattá fejlesztésére és képzésére, valamint médiás eszközök beszerzésére fordítunk. 3 évre Budapesten a Párbeszéd Házában kapunk egy közösségi teret, a MentePontot, ami megbeszélések helyszíne, továbbá Pestre került diákjaink találkozási pontjává lesz.

Kiemelkedő alkalomnak számít az egész hétvégés Egyházmegyei Ifjúsági Zsinat 2015. novemberében, melynek folyományaként egyházmegyei szinten elindul néhány együttműködés a katekétákkal. A zsinati dokumentum itt található.

Az ifjúsági lelkész segítőiként több fizetett munkatárs, továbbá kb. 200 aktív lelkészségi önkéntes fiatal szolgál, nem beszélve a felnőtt önkéntesekről. 2014-től pedig állami támogatással 3-4 közfoglalkoztatású segíti munkánkat.

 A Mentemisszió lelkisége

A Mentemisszió tehát nemcsak a régiókat jelenti, hanem a Lelkészség összes többi tevékenységét is, melyek mindegyike ebből a sajátos MÁRIÁS MŰBŐL és régiós karizmából vagy a lelkész küldetéséből fakadt. Ezért az ifjúsági lelkészt küldetésében segítő tevékenységek és missziók mindenkoron egy sajátos egyházmegyei lelkiséget hivatottak ápolni, mely az egyházmegyei régiók lelkiségéből szervesül és célja a plébániai ifjúsági közösségek születése és megerősödése.

Az Ifjúsági Lelkészség munkatársai

Kik végzik a Mentemissziót?

 – régiók kisebb testvérei (fiatalok, katekéták, papok), alkalmi segítői

– egyéb, lelkészségi önkéntesek – alkalmi segítők, papok, katekéták

– az Ifjúsági Iroda munkatársai – emberhalászok és közfoglalkoztatottak

– más lelkiségek, mozgalmak, rendek, pasztorációs területek munkatársai, akik bekapcsolódnak a Mentemisszió céljának közös megvalósításába

Az Ifjúsági Iroda hosszú távon foglalkoztatott munkatársait emberhalászoknak nevezzük.

Az Ifjúsági Lelkészség Irodájának (Ifi Iroda) foglalkoztatott munkatársai

Az emberhalászok háromféle szolgálatra specializálódtak:

– Titkárság – központi koordináció, ők az ifjúsági lelkész legközvetlenebb munkatársai és képviselői.

-Terep-emberhalászok: ők közvetlenül építenek közösségeket az egyházmegyei plébániákon

– Háttérszolgálatos emberhalászok: a háttérben szolgálva közvetett módon segítik krisztusi ifjúsági közösségek létrejöttét, fejlődését. Ide tartoznak a médiás munkatársak, a kovászolót vezető, a gazdasági, adminisztrációs, gondnoki és forrásszervezői feladatokat ellátó munkatársak, továbbá az iskolai közösségi szolgálat egyházmegyei koordinátora.

A központi koordinációban az ifjúsági irodavezetőnek és központi koordinátornak az a feladata,

– Hogy az ifjúsági lelkész jobb keze, közvetlen munkatársa és képviselője legyen.

– Hogy megszervezze a régiófelelősök találkozóit, egyházmegyei vagy nemzetközi programokat (pl. az ifjúsági világtalálkozóra való kiutazást).

– Feladata a koordináció és egységesítés, a régiófelelősök összefogásával az Ifjúsági Irodai munkatársak koordinálásával és a Mentemisszió részterületeinek összehangolásával.

-Feladata, hogy ismerje, átlássa és koordinálja a Mentemisszió területeit (régióban, terepen és irodában egyaránt).

-segítse, hogy a Mentemisszió részei egyensúlyban egymást építsék, fejlődjenek és a Lelkészség fő célját szolgálják

– Feladata a hátterezés, hogy biztosítsa a Lelkészség régióinak és összes többi területének és missziójának lelkiségi, kommunikációs, adminisztrációs, gazdasági és technikai hátterét.

– Hogy intézze a Lelkészség ügyeit, telefonos szolgálatát

– az ifjúsági lelkész közvetlen megbízottjaként országos szinten képviselje az egyházmegyét ifjúsági területeken (egyházmegyeközi, lelkiség- és mozgalomközi)

– Feladata még az Ifjúsági Lelkészség partnereivel pl. mozgalmakkal, szerzetesrendekkel való kapcsolattartás és együttműködés, közösségek születése és megerősödése érdekében.

Nemcsak a régiók, hanem az Ifjúsági Lelkészség egyes területeinek kialakulását is Mária művének tekintjük, az egység művének. Hisszük, hogy a fiatalok megtartása az Egyházban csakis az ifjúságpasztoráció összes létező szereplőjének összehangolt együttműködésével érhető el. Ennek egyik katalizátora akar lenni a Magyar Katolikus Egyházban a Váci Egyházmegyei Ifjúsági Lelkészség, melynek célja, hogy minden egyházmegyés településen lesz ifjúsági közösség. Lehet, hogy száz év múlva, de lesz!