Lelki apró

Pünkösdi gondolatok

Mily csodálatos és dicsőséges dolgot cselekedtél akkor, irgalmas Isten, midőn az első keresztyén pünkösdben szent Fiad kérésére és akaratára az Ő árván maradt tanítványaira és követőire Szentlelkedet látható és tapasztalhatóképpen leszállítottad a magas mennyországból! Mily csodálatos és dicsőséges dolgot cselekedtél akkor, midőn azokat az együgyű és erőtlen tanítványokat a rájuk leszállt Szentlélek által különb-különbféle nyelveknek és csodatételeknek ajándékaival, mennyei erővel, tudománnyal, bátorsággal felruháztad, az ő rebegő nyelvüket megoldoztad, üdvösségnek evangéliumát őáltaluk prédikáltattad és szent Fiad lelki országát felállítottad! Mily drága és megbecsülhetetlen jót származtattál abból a többi bűnösök között énreám is, midőn Te evangéliumodat énhozzám is elküldted, Te üdvözítődet nékem is kijelentetted és üdvösségnek biztos útját feltártad!

Áldott légy szent Úristen mindörökké ezekért a Te csodálatos cselekedeteidért és megbecsülhetetlen jótéteményeidért!

LÉLEGEZZ BENNEM, Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam, Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem. Hódítsd meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek. Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat. Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Ámen.

 (Augustinus imája, 354-430)