Lelki apró

Gondolatok Gyümölcsoltó után

10Urunk megtestesülésének hírüladása – Gondolatok Gyümölcsoltó Boldogasszony Ünnepére

„Isten pedig a hatodik hónapban elküldte Gábriel angyalt Galilea városába, amelynek Názáret a neve, egy szűzhöz, aki el volt jegyezve egy férfival. A neve József volt, Dávid házából, a szűz neve meg Mária. Bement hozzá az angyal, és így szólt: ,,Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled.’ Őt zavarba ejtette ez a beszéd, és elgondolkodott, hogy miféle köszöntés ez. Az angyal pedig folytatta: ,,Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a Magasságbeli Fiának fogják hívni; az Úr Isten neki adja Dávidnak, az ő atyjának trónját, és uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége’. Mária erre megkérdezte az angyaltól: ,,Miképpen lesz ez, hiszen férfit nem ismerek?’ Az angyal ezt felelte neki: ,,A Szentlélek száll rád, és a Magasságbeli ereje megárnyékoz téged; azért a Szentet is, aki tőled születik, Isten Fiának fogják hívni. Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiat fogant öregségében, és már a hatodik hónapban van, ő, akit magtalannak hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen’. Mária erre így szólt: ,,Íme, az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.’ És eltávozott tőle az angyal.” (Lk 1,26-38)

Az elmélkedésünk mai témája Mária, Jézus anyja. Otthona imádságos magányában lehetett, amikor Gábriel arkangyal köszöntötte Őt. Erre az Ő felelete az Üdvösség Igenjévé lett.
A Szent Szűz mélyen hitt az angyal szavainak. Így lett Ő a magasságos Isten anyja. Egész életét az Úr szolgálatának szentelte: „Íme az Úr szolgálóleánya.”
Szent cselekedeteivel óvta és védelmezte Isten Fiát, mellette volt mindvégig. Ő az, aki a legjobban ismeri az emberek közül Istent. 30 évig Názáret csendjében élt Fiával, tanította, imádkozott vele, napról napra egyre többet tudott meg róla.
Édesanyai szíve lélekben elkísérte Jézust, amikor megkezdte csodálatos küldetését. Nem csak az örömben, hanem a fájdalomban és a szenvedésben is ott volt Fia mellett. Nagyböjtben előttünk áll a fájdalmas anya képe, ahogy kíséri egyszülöttjét a Kálváriára. Nem riadt meg, legyőzi a félelmeit és az Isteni szeretetbe kapaszkodik. A kereszt alatt lett Ő mindnyájunk édesanyja.

Mindennapi életutunkon vezessen minket a mindenkoron Szeplőtelen Szűz, Mennyei Édesanyánk. Az Ő szent kezeibe rakjuk le gondjainkat, problémáinkat, találkozóinkat, ötleteinket, szenvedéseinket.
Biztosak lehetünk, hogy az Ő közbejárását meghallgatja Szent Fia és minden a Mennyei Atya szent akarata szerint történik majd életünkben.

Filmjelenet: Mária Jézus anyja (1999.)
http://gloria.tv/?media=219740 Angyali üdvözlet 21-25 perc.

Heti ötletek:
• Egy tized rózsafüzér Benedek Pápa szándékaira, ill. találkozóinkért.
„ Akit te Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.”
• Elmélkedjünk Jézus kereszten kimondott szaván:
„Asszony nézd, a fiad- Nézd az anyád!”

 

Dancsák Viktor