Egyéb

Misekalauz (szemelvények NEK-ed) – 3. rész

A MISE FELÉPÍTÉSE

 

Bevezető rész 

Bevonulás  –  Oltárcsók  –  Keresztvetés  – Szalutáció (Az Úr legyen veletek!) – Bűnbánat (Confiteor)  – Uram, irgalmazz (Kyrie) – Dicsőség (Gloria)  – Gyűjtő könyörgés (Collecta)

Templomajtó a pap kitárt karja: „Az Úr legyen veletek!”

Isten elénk jön, elsőként szeret.

Szenteltvíztartókeresztvetés, bűnbánati rész

 Mielőtt a misztérium kapujába állnánk, meg kell tisztulnunk. 

Igeliturgia

Első olvasmány (Lectio) –  Zsoltár (Graduale)  –  Szentlecke (Epistula)  –  Alleluja  –  Evangélium  –   Szentbeszéd (Homília)  –  Hitvallás (Credo)  –  Egyetemes könyörgések  (Oratio fidelium)

Templomhajó  –  (szószék és olvasóállvány) – igeliturgia

Csak a templom hajóján keresztül juthatunk  el a szentély bejáratáig, „az oltár Golgotájáig”. A szószék mindig benyúlik a hajó terébe, az olvasóállvány a szentélynek a hívekhez legközelebb eső része, kifejezve ezzel, hogy a magasból, a Szentek Szentjéből szól most hozzánk Isten.

Keresztelőkút  –  hitvallás

Csak az részesülhet az áldozati lakomában (szentáldozásban), aki meg van keresztelve, megtagadott minden köteléket a Sátánnal és a bűnnel, és dönt Jézus mellett.

Az Eucharisztia liturgiája

Felajánlás 

Adományok előkészítése (Offertorium)  –  A pap imái (Áldott vagy, Urunk stb)  –  Tömjénezés  –  Kézmosás  –  Felszólítás imádságra (Imádkozzatok, testvéreim)  –  Felajánlási könyörgés (Secreta)

Szent áldozat

Prefáció (Emeljük fel szívünket! – bevezető ima)  –  Szent vagy (Sanctus)  –  Misekánon: Szentlélekhívás (első epiklézis), Átlényegülés (Konszekráció), Megemlékezés (Anamnézis), Felajánlás (Oblatio), Áldozatbemutatás, Szentlélekhívás a közösségre (második epiklézis), Közbenjáró imák, Záródicsőítés (Doxológia)

Eucharisztikus communio

Miatyánk (Pater noster)  –  Embolizmus (Szabadíts meg…)  –  Békerítus  –  Kenyértörés (Fractio panis)  –  Egyesítés (Immixtio)  –  Isten Báránya (Agnus Dei)  –  Csendes imádság  –  A meghívás imádságai (Íme, az Isten Báránya…)  –  Áldozás (Communio)  –  Szent Csend

Szentély, oltár  –  áldozati liturgia

A legszentebb misztérium. Átlényegülés és communio: Isten egyesül az emberrel, Krisztus az Egyházzal, ember az emberrel. A Bárány Vérével, Krisztus Vérével lép a pap a mennyei Atya színe elé, képviselve  a hívő népet, és Krisztus engesztelést és áldást szerez nekünk. Ami itt történik és megjelenik a tér és az idő egy pontján, az tulajdonképpen a mennyben megy végbe. Titokzatos egyidejűség jön létre azzal a pillanattal, amikor Isten szeretete átvérezte a történelem szövetét, vagyis Krisztus kereszthalálával és feltámadásával.

Befejező rész

Áldozás utáni könyörgés (Postcommunio)  –  Szalutáció (Az Úr legyen veletek!)  –  Áldás  –  Elbocsátás

MENJETEK, KÜLDETÉSETEK VAN!