Egyéb

A XX. század pápái (4.) – XII. Pius

A XX. század pápái

XII. Pius

Eugenio Pacelli Rómában született, 1876. március 2-án, gazdag arisztokrata család harmadik gyermekeként. Nagyapja a pápaság pénzügyminisztere, majd belügyminisztériumi államtitkára volt. Édesapja kiváló jogászként az egyháznak is dolgozott. Édesanyja mélyen vallásos és szeretetteljes légkört teremtett négy gyermeke számára.

(Forrás: pinterest)

Egyik testvére, Francesco Pacelli szintén jogász lett, később pápai jogtanácsos, aki a lateráni egyezmény megkötésében képviselte a Szentszék álláspontját.

Eugenio tizennyolc éves korában határozta el, hogy pap akar lenni, 1899.április 2-án szentelték fel.

Pacelli 1899. (Wikipédia)

Lelkipásztori munkája mellett teológiai és jogi doktorátust szerzett. Buzgóságára felfigyelt Pietro Gasparri, az ő segítségével került 1901-ben az Apostoli Szentszék szolgálatába.

1917-ben Münchenbe küldték, mint nunciust, és ebben az évben a pápa püspökké szentelte. Münchenben az első világháború alatt támogatta a szegényeket és a  hadifoglyokat. 1924-ben Bajorországgal kötött konkordátumot, 1925-ben áthelyezte nunciatúráját Münchenből Berlinbe, majd 1929-ben Poroszországgal egyezett meg a katolikus egyházat érintő kérdések tekintetében. Németországi tartózkodása alatt megkedvelte a német népet, pápasága alatt is szívesen alkalmazott németeket.

1929-ben bíborossá avatták, majd 1930-ban Gasparri bíboros utódjaként a Vatikán államtitkára lett.

(Forrás: Wikipédia)

Mint államtitkár, XI. Piusz pápát személyesen képviselte számos külföldi eseményen. 1934-ben Buenos Airesben, a 32. Eucharisztikus Világkongresszuson, 1835-ben Lourdes-ban, 1936-ban az Amerikai Egyesült Államokban járt.

1938. májusában Budapesten részt vett  a 34. Eucharisztikus Világkongresszuson a későbbi VI. Pál pápa, Giovanni Battista Montini kíséretében.

Pacelli Budapesten, 1938. NEK  (Forrás: Fortepan – Új ember hetilap)

Ebben az évben  a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem tiszteletbeli doktori címmel tüntette ki.

Pacelli mint XI. Piusz államtitkára jelentősen meghatározta a Szentszék politikai irányvonalát. Majd egy évtizedig végzett példás szolgálatot XI. Piusz mellett, lényegében megosztva ennek a szilárd és öntörvényű pápának eszméit, programját és döntéseit, olykor csillapítva indulatait. Megvalósította a pápa kiegyezési politikáját, számos országgal konkordátumot kötött, mindenekelőtt Hitler birodalmával, ez volt a máig hevesen vitatott Reichskonkordat  (1933. július 20.). A Szentszék célja, ahogy ezt leghatározottabban ki is jelentette, semmiképpen nem a nemzetiszocializmus jóváhagyása volt, hanem egyes-egyedül a német katolikusok vallási jogainak védelme és biztosítása. A német püspöki kar és a katolikusok is erősen óhajtották ezt a megegyezést, főképp azért, hogy a náci német kormánytól kötelező garanciát kapjanak a katolikus iskolák megmaradására. Arról, hogy a Reichskonkordat feltételei miként valósultak meg a gyakorlatban, mennyire tartotta magát a szerződéshez a náci kormányzat, a legjobban egy későbbi egyházfő, XVI. Benedek pápa emlékiratai tájékoztatnak. A fiatal Joseph Ratzinger, mint egy katolikus középiskola tanulója saját bőrén tapasztalhatta a Reichskonkordat megtartásának és meg nem tartásának messzemenő következményeit. „Először úgy tűnt, hogy az állam és az egyház közötti konkordátum biztosítja a régi szokások fennmaradását, azonban hamar kiderült, hogy az egyezséghez való hűség nem éppen erőssége az új hatalomnak. Megkezdődött a felekezeti iskolák elleni harc; az egyház és az iskola eddig fennálló szellemi kapcsolatát le kellett rombolni, a tanítás szellemi alapja a keresztény hit helyett a Führer eszméje lett. A püspökök teljes erejükből védték a felekezeti iskolákat, harcoltak az egyezség betartásáért: ma is emlékszem azokra a püspöki körlevelekre, amiket a plébános akkoriban fölolvasott. Már akkor kezdett derengeni bennem, hogy az intézményeikért vívott küzdelemben nem a realitás talaján mozognak, hiszen pusztán az intézmények meglétének biztosítása nem használ semmit, ha hiányzik a meggyőződéses katolikus tanári kar” – írja Ratzinger. Hitler a szerződést természetesen nem tartotta be, a Szentszék 34 esetben tiltakozott az egyezmény megsértése ellen. (Wikipédia)

1939. február 10-én halt meg XI. Pius pápa, március 2-án, a 20. század legrövidebb konklávéja során választották meg az új pápát, Eugénio Pacellit. Amikor megkérdezték, milyen nevet választ magának, azt válaszolta: „Piusznak hívjatok”, jelezve, hogy elődje elvei szerint, annak munkásságát szeretné folytatni.

(Forrás: pinterest)

Nagyon nehéz időszakban kellett vezetnie az egyházat. Pápasága kezdetén szállta meg Németország Csehszlovákiát, Olaszország pedig Albániát. XII. Pius pápai jelmondata: „A béke az igazságosság gyümölcse”. Augusztusban rádióbeszédében a békéért emelte fel szavát: „semmi sem vész el a békével, de a háborúval minden elvész”. A pápa diplomáciai működése teljesen eredménytelen volt.

XII. Pius pápa a 2. világháborúban semleges maradt. A pápa magatartását többféleképpen ítélik meg. Sokan vádolják azzzal, hogy nem szólalt fel az emberiség ellen elkövetett háborús bűnök ellen. Ugyanakkor többen úgy látják, hogy náciellenes felszólalással olajat öntött volna a tűzre, fellépésével csak fokozottabb üldözést váltott volna ki.

„Pacelli egész pontifikátusa alatt tudatában volt annak, hogy a nemzeti szocializmusnak és rémtetteinek nyílt elítélése Hitler bosszúját vonná maga után, és a Katolikus Egyháznak még erőteljesebb üldözéssel kellene szembenéznie. Amikor a pápa megkérdezte a lengyel püspököket, hogy nyilvános nyilatkozatban ítélje-e el a náci rezsimet, a főpapok határozottan lebeszélték tervéről. Adam Sapieha bíboros, krakkói érsek ezt írta levelében:
„Tolmácsolja köszönetemet a pápának. Senki sem lehet hálásabb érdeklődéséért, mint mi, lengyelek. De ha valaha is nyilvánosságra hoznám ezeket a papírokat, vagy ha megtalálnák nálam, az összes lengyel feje sem lenne elég ahhoz a megtorláshoz, amit a nácik művelnének. Nemcsak zsidókról lenne szó, mindannyiunkat lemészárolnának. Mi haszna lenne elmondani azt, amit mindenki tud? Természetes, hogy a pápa velünk van. De semmi szükség arra, hogy közhírré tegyük a pápa elítélő nyilatkozatát, ha ez súlyosbítaná bajainkat.”
Pasqualina nővér beszámol egy olyan eseményről is, amit ma  azok nem akarnak tudomásul venni, akik XII. Piuszt gyávasággal vádolják és szemére vetik, hogy hallgatott, holott tudott a nácik rémtetteiről. A pápa saját kezűleg égette el az általa olasz nyelven írt, tízezrek koncentrációs táborba való elhurcolása ellen tiltakozó négyoldalas levelét, amikor fülébe jutott, hogy a holland püspökök egy hasonló bíráló hangú pásztorlevelének nyilvánosságra hozatala után a németek negyvenezer embert, mindenekelőtt zsidó származású katolikust letartóztattak, és különböző táborokba hurcoltak. Közöttük volt a katolikus hitre áttért Edith Stein karmelita nővér is.” (Korom Imre – XII. Piusz: A béke és igazság pápája)

Semlegességét tízezrek megmentésére használta, az ő vezetésével a katolikus egyház egymillió zsidót mentett meg.

(Forrás: Magyar Kurír)

Rómában közel ötezer zsidó származású ember talált menedéket templomokban, rendházakban, kolostorokban és bentlakásos iskolákban. A vatikáni testőrség létszámát megemelték, és zsidó férfiakat vettek be soraikba. Létrehozott egy hadifoglyokra és eltűntekre vonatkozó kereső és híradó szolgálatot, 1941-ben pedig segélybizottságot létesített, melynek vezetője Montini (későbbi VI. Pál pápa) lett.

A magyarországi deportálások ellen levélben tiltakozott több semleges állam (Spanyolország, Potugália, Svájc, Svédország), köztük a Vatikán is, Budapesten a katolikusok 25 ezer zsidót bújtattak.

XII. Pius pápa, Horthyhoz 1944. június 25-én küldött távirata: „több oldalról fordultak hozzánk, vetnénk latba mindent, hogy e nemes és lovagias nemzet kebelén belül ne hosszabbíttassanak és súlyosbíttassanak a szenvedések, melyeket nagyszámú szerencsétlen nemzetisége vagy faji származása miatt már oly régóta keservesen visel. A mi atyai szívünk nem maradhat érzéketlen ezekkel a sürgető kérdésekkel szemben a mi szerető szolgálatunknak megfelelően, mely minden embert átölel. Ezért személyesen Főméltóságodhoz fordulunk, nemes érzelmeire apellálva, abban a teljes bizalomban, hogy Főméltóságod mindent meg fog tenni, ami hatalmában áll, hogy annyi szerencsétlen ember újabb gyásztól és fájdalomtól megkíméltessék.” (Forrás: holokausztmagyarorszagon.hu)

A hitleri Németországban üldözték azokat a keresztényeket, akik kiálltak a náci rasszizmus és az „újpogány” eszmék ellen. A világháború után azonban tovább folyt az egyház üldözése a Szovjetúnió által vezetett szocialista blokkban. Amikor Mindszenty József bíboros lett, XII. Piusz így köszöntötte: „Te leszel az első, akinek vállalnia kell a bíbor színnel jelzett vértanúságot.”

Piusz világegyházat akart, az Európán kívüli országokban felállította az egyházi hierarchiát és bíborosokat nevezett ki.

Elmélyítette Szűz Mária tiszteletét, kimondta Mária mennybevételének dogmáját. Ő avatta szentté Árpádházi Szent Margitot.

1958. október 9-én halt meg.

„Tanúim lesztek! – Ezekkel a szavakkal búcsúzott az Üdvözítő tanítványaitól, és ezekkel a szavakkal búcsúzik tőlünk is, akiket szétküld ebbe a szeretetszegény és gyűlölettel teli mai világba, mint az ő szeretetparancsának apostolait, hírnökeit és követőit. Ez a kongresszus a szeretet kötelékével fűzi össze az eucharisztikus Király híveit mind az öt világrészben. Az eucharisztikus lelkek erős lelkek. Az eucharisztikus lelkek hősies lelkek. Nem a világtól való visszahúzódás a helyes magatartás, hanem az Eucharisztiából táplálkozó szeretet-apostolkodás. Ennek kell meghódítania a világot. A jó és a rossz hatalmas párviadalban mérkőznek egymással. A jelen pillanatban senkinek sincs joga ahhoz, hogy közömbös legyen.”

(NEK 1938. Új ember hetilap – Eugenio Pacelli beszédéből)