Tevékenység

Alapító okiratban foglalt tevékenységi kör rövid összefoglalása

„Az Alapítvány tartós célja a Váci Egyházmegyéhez tartozó ifjúsági közösségek tevékenységének támogatása, a működéshez szükséges anyagi, technikai és személyi háttér megteremtése, és a Váci Egyházmegyében folyó regionális ifjúságnevelő munka szervezése, koordinálása, szervezeti segítése.” (Részlet az okiratból)

Regionális, megyei, országos vagy nemzetközi ifjúsági rendezvények szervezésével és finanszírozásával, képzésekkel, egészséges életmódra neveléssel és kiadványok megjelentetésével bátorítja a fiatalok hálózatos közösségi kultúráját és kezdeményezéseit, segíti önfenntartásra való képességüket és életkezdésüket, miközben felhívja a figyelmet a fiatalok lakóhely szerinti környezetének természeti és kulturális értékeire, lehetőségeire és védelmére. Ennek érdekében a nagyvárosokba bekerült vidéki kollégistákat is megszólítja.

Közreműködik az ifjúság családi életre nevelésében, különböző bűnmegelőzési és prevenciós előadások (drog, szenvedélybetegségek, stb), valamint a hazaszeretetre, szülőföldjük ismeretére nevelő programok, rendezvények szervezésében és finanszírozásában, valamint támogatja az ilyen jellegű kiadványok megjelentetését. Írások, könyvek, videó- és hanganyagok, és egyéb kiadványok megjelentetésével, terjesztésével, különböző média eszközök segítségével hozzájárul a kisközösségek és a kistérségek értékeinek megosztásához, továbbá tehetséges fiatalok által előállított szellemi termékek és alkotások népszerűsítéséhez.

Továbbá támogatja hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő gyermekek és fiatalok közösségi tevékenységeit, programjait, segítséget nyújt a társadalomba való beilleszkedésükben. Közreműködik gyermekek és fiatalok lelkigondozásában, mentálhigiénés segítésében.

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében különösen nagy hangsúlyt fektet a fiatalok mind nagyobb számú bevonására, az önkéntesség és az öntevékenység erősítésére, ifjúsági animátorok, közösségvezetők képzésére.

Kapcsolatot tart és együttműködik hasonló célú és jellegű hazai és külföldi civil és egyházi  szervezetekkel, oktatási és nevelési intézményekkel. A fenti célok elérése érdekében projekteket készít elő, és pályázatokat nyújt be az illetékes költségvetési szervekhez, hazai és külföldi szervezetekhez.

Az alapító okirat itt található.

Bajnóczy-Kovács Edina